Határozat Annus Adrián kizárásáról

Az alábbiakban szó szerint közöljük azt a határozatot, melyet Annus Adrián kalapácsvető doppingvétségéről hozott a NOB.
2004.08.31 08:07, Forrás: MTI

hirdetés

8.7. 2004. augusztus 27-én dr. Schamasch értesítette Molnár Zoltánt arról, hogy a sportolónak doppingellenőrzésen kell részt vennie: "Annus Adriánnak legkésőbb 2004. augusztus 27-én 16 órakor rendelkezésre kell állnia doppingellenőrzés céljából. Az ellenőrzést a Bucsu határátkelőhely ausztriai oldalán található rendőrőrsön végzik el, a doppingellenőrök ott fogják várni Annus Adriánt".

8.8. 2004. augusztus 27-én 19 óra 25 perckor Molnár Zoltán a következő levelet intézte dr. Schamaschhoz: "Ezúton szeretném tudatni Önnel, hogy a magyar olimpiai csapat vezetőjeként mindent megtettem annak érdekében, hogy minden atlétánk eleget tegyen az Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) doppingellenőrzésre vonatkozó előírásainak.

A NOB és a WADA előírásainak megfelelően tájékoztattam Annus Adriánt arról, hogy kötelessége a NOB, illetve a WADA felszólítására megjelenni doppingellenőrzésen. Annak ellenére, hogy szóban és írásban is kapcsolatba léptem a sportolóval és csapatvezetőjével, Mérei Lászlóval, nem sikerült meggyőznöm Annus Adriánt arról, hogy fogadja el a vonatkozó szabályokat és jelenjen meg az ellenőrzésen.

A sportoló saját belátása szerint cselekedett, vonakodó magatartására nem tudtunk hatást gyakorolni. Világossá tettem Annus Adrián és csapatvezetője számára, hogy amennyiben Annus nem tesz eleget a NOB előírásainak, azzal megsérti a doppingellenőrzésre vonatkozó szabályokat, és ennek minden következményét viselnie kell. Kérem, fogadják legőszintébb bocsánatkérésemet a Magyar Olimpiai Bizottság részéről, amiért Annus Adrián megsértette a NOB előírásait, és nem tett eleget a WADA szabályainak."


8.9. 2004. augusztus 27-én 21 óra 35 perckor Molnár Zoltán a következő levelet intézte dr. Schamaschhoz: "...Fontosnak tartom megjegyezni Annus Adrián ügyével kapcsolatban, hogy a sportolón egy vérvizsgálatot és két vizelet-vizsgálatot végeztek. Mindegyik doppingellenőrzés eredménye negatív lett. Lényegesnek tartom, hogy az Annus Adriánon verseny közben végzett teszteredménye szintén negatív lett.

A versenyen való részvételének befejezése után Annus Adrián két éjszakát töltött az olimpiai faluban, de egy doppingellenőr sem próbált vele kapcsolatba lépni. A sportoló nem érti, miért kell ismét alávetnie magát egy újabb doppingellenőrzésnek. Annus Adrián környezetéből származó értesülések alapján tájékoztatom Önöket arról, hogy Annus Adrián nagyon rossz lelkiállapotban van. Kérem, fogadják nagyrabecsülésemet és hálámat az Annus Adrián ügyében tanúsított megértésükért."


8.10. A sportoló megtagadta, illetve alapos ok nélkül elmulasztotta vizsgálati minta leadását annak ellenére, hogy augusztus 25. és 27. között több alkalommal, megfelelően figyelmeztették kötelezettségeire.

9. A sportoló korábban átesett egy verseny előtti ellenőrzésen (662376-os számú minta), amelynek eredménye negatív lett. Az augusztus 22-én vett minta száma: 678301.

10. Dr. Kosztasz Georgakopoulosz, az athéni Doppingellenőrzési Laboratórium vezetője 2004. augusztus 29-én, telefaxban értesítette dr. Schamascht arról, hogy "A 662376-os és a 678301-os számú minták szteroidprofilja nagyfokú eltérést mutat, ami annak bizonysága, hogy a két minta nem egyazon sportolótól származik."

11. A fegyelmi bizottság meghallgatásán a magyar küldöttséggel közölték, hogy Annus Adriánnak a verseny befejeződésétől 2004. augusztus 27-éig bezárólag tanúsított magatartása a vizsgálati mintaadás felszólítás ellenére való megtagadásának vagy alapos ok nélküli elmulasztásának minősíthető. A küldöttséggel közölték továbbá, hogy a vizsgálati eredmény, miszerint a 662376-os és a 678301-es számú minták nem egyazon sportolótól származnak, súlyos aggodalomra ad okot.

12. A küldöttség emlékeztetett arra, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság elkötelezte magát a dopping elleni küzdelem mellett. Annus Adrián ügyével kapcsolatban Schmitt Pál rámutatott, hogy Annus Adriánt pályafutása során soha nem találták vétkesnek a doppingszabályzat megsértésében és hogy a sportoló viselkedése az adott körülmények között megérthető.

Először is teljesítette kötelezettségeit akkor, amikor közvetlenül a verseny után részt vett egy ellenőrzésen - amelynek eredménye negatív lett. Az állítólagos visszautasítás, hogy részt vegyen a doppingellenőrzésen azzal magyarázható, hogy egyrészt jelentős nyomás nehezedett rá azáltal, hogy hazájában győzelmét ünnepeljék. Viselkedését másrészről az magyarázza, hogy hirtelen úgy kezelték, mint valami bűnözőt, felszólították, hogy álljon elő egy rendőrőrsön, ami nagy megrázkódtatásként érte a sportolót. A küldöttség azon a véleményen van, hogy Annus magatartása nem értékelhető elutasításként.

13. A fegyelmi bizottság meghallgatásán a magyar küldöttség bemutatott egy vizsgálati jelentést arról a mintaelemzésről, amelyet az Osztrák Kutatóközpont készített a magyar Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) megbízásából. A jelentés szerint a 2004. augusztus 27-én kapott mintán végzett vizsgálatok nem mutattak ki tiltott anyagot.

14. Ami azt a bizonyítékot illeti, hogy az vizsgálatok szerint a 662376-es és a 678301-es számú minták különböző sportolóktól származnak, a küldöttség az ügy adott szakaszában nem tudott magyarázattal szolgálni. Ugyanakkor - hangsúlyozva, hogy rendkívül súlyos vádról van szó - a küldöttség rámutatott, hogy további vizsgálódásokat szükséges folytatni a körülmények tisztázására.

15. A küldöttség és az általuk előtárt érvek meghallgatását követően a fegyelmi bizottság döntésre visszavonult.

15. A küldöttség és az általuk előtárt érvek meghallgatását követően a fegyelmi bizottság döntésre visszavonult.

16. A fegyelmi bizottság egyhangúlag arra a következtetésre jutott: a 8.3-8.10. pontokban rögzített tények úgy értelmezhetők, hogy a versenyző megtagadta, illetve egyértelmű indoklás nélkül elmulasztotta alávetetni magát a szabályzat 2.3 cikke szerinti mintavételnek, és nem igazolta mulasztását. A bizottság külön rámutatott: Molnár úr leszögezte levelében (lásd a 8.8 pontot), hogy ha Annus úr nem tesz eleget a NOB előírásainak, azzal megsérti a doppingellenőrzés szabályait és viselnie kell ennek következményeit.

17. A fegyelmi bizottság úgy ítéli meg, hogy a szabályzat 2. cikke értelmében Annus Adrián megsértett egy doppingellenes szabályt, s a szabályzat 9.1 cikkének megfelelően meg kell őt büntetni ezért a vétségért.

18. A fegyelmi bizottság egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy további megerősítésre szorulnak az eddig felhozott bizonyítékok és azok a 10. paragrafusban rögzített körülmények, amelyek a minták közti különbségekre vonatkozó bizonyítékkal kapcsolatosak. Ezek a körülmények, ha megerősítést nyernek, manipulációként értelmezhetők, és további szankciókra vezethetnek, egyebek között arra, hogy a versenyző az olimpiai charta 25.2.2.1 szabálya értelmében nem vehet részt többé a játékokon. Ebben az összefüggésben azt is helyes lenne megvizsgálni, vajon más személy is hozzájárult-e valamely doppingellenes szabály megsértéséhez.

19. A fentiek alapján a fegyelmi bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a következőket ajánlja a NOB végrehajtó bizottságának:
19.1 a szabályzat 2.3 és 9.1 cikke értelmében diszkvalifikálja Annus Adriánt a férfi kalapácsvetés versenyéből, amelyben az első helyet szerezte meg.
19.2 zárja ki Annus Adriánt a 2004-es athéni, XXVIII. olimpiai játékokról
19.3 vonja vissza Annus Adrián olimpiai személyazonossági és akkreditációs igazolványát
19.4 kérje fel a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (IAAF) a fent említett versenyszám végeredményének megfelelő megváltoztatására
19.5 szólítsa fel a Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy az a lehető leghamarabb adja vissza a NOB-nak az aranyérmet és az oklevelet, amelyet a sportoló a fent említett versenyszámmal kapcsolatban kapott
19.6 a szabályzat 2.5 cikke (A doppingellenőrzés bármely részének manipulálása, annak kísérlete) értelmében folytatódjék a fegyelmi eljárás a doppingellenes szabályok feltehető megsértésével kapcsolatban.

20. A fegyelmi bizottság 2004. augusztus 29-én, szombaton benyújtotta jelentését és ajánlásait az IOC végrehajtó bizottságának.

21. A NOB végrehajtó bizottsága az ügy további részleteit is megtárgyalta, és úgy határozott, hogy helybenhagyja a fegyelmi bizottság megállapításait.

22. A NOB végrehajtó bizottsága tudomásul vette a fegyelmi bizottság ajánlásait is.

A fentiekre való figyelemmel, valamint a NOB-nak a 2004. évi athéni, XXVIII. olimpiai játékokra alkalmazott doppingellenes szabályai 2.1 és a 8.1 pontjának, valamint az Olimpiai Charta 25.2.2.1 szabályának értelmében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága a következő határozatot hozta:

1. Annus Adriánt (Magyarország, atlétika) -
(i) a szabályzat 2.3 és 9.1 cikkének értelmében diszkvalifikálja a férfi kalapácsvetés versenyéből, amelyben megszerezte az első helyet;
(ii) kizárja a 2004. évi, XXVIII. olimpiai játékokból;
(iii) visszavonja a sportoló olimpiai személyazonossági és akkreditációs igazolványát.

2. Felkéri a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (IAAF), hogy a fentieknek megfelelően módosítsa a kalapácsvetés versenyének végeredményét.

3. Felszólítja a Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb szolgáltassa vissza a NOB-nak a fent említett versenyszámmal kapcsolatban a sportolónak odaítélt aranyérmet és oklevelet.

4. A szabályzat 2.5 cikkének (a doppingellenes szabályok bármely részének megsértése vagy ennek kísérlete) megfelelően a doppingellenes szabályok feltehető megsértése miatt a fegyelmi eljárás folytatódik.

5. Jelen határozat azonnal hatályos.

Athén, 2004. augusztus 29.

A NOB végrehajtó bizottsága nevében:
Dr. Jacques Rogge NOB-elnök
Urs Lacotte - főigazgató

print cikk nyomtatása
comment Szólj hozzá!

Kapcsolódó írások:

Annus a DNS-vizsgálatot is vállalja Dopping-botrány, pisi-Odüsszeia - Jönnek a genetikai vizsgálatok Megint egy arannyal kevesebb - elvették Annus érmét is Annus idegösszeomlás miatt nem megy Athénba Gyurcsány bekeményít a doppingügyek miatt Újabb magyar doppingügy - fennakadt a teszten az ezüstérmes súlyemelő Egy doppingügy minden hírt legyőz

Belépés és regisztráció hirdetés
hirdetés
hirdetés
Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.